nám. Míru 7, 763 16 Fryšták            +420 577 911 052              reditel@zsfrystak.cz            Dat. schránka: mffmk7m            IČO: 750 22 702            IČ provozovny: 1001011848

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Činnost našeho ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence a školní psycholog.

Jméno  Pozice  Činnosti
Mgr. Miluše Šafářová
miluse.safarovazsfrystak.cz
tel. 737 433 053
  výchovná poradkyně
speciální pedagog
  pomoc při volbě povolání (kariérové poradenství), péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, péče o žáky nadané,
neúspěšné a sociálně znevýhodněné

Mgr. Hana Krajčová
hana.krajcovazsfrystak.cz
  školní metodik
prevence
  prevence a řešení rizikového chování, péče o žáky
s poruchami chování

Mgr. Lenka Švachová
LSvachovaemail.cz
tel. 775 925 019
  školní psycholog   poradensko-psychologické služby pro žáky, rodiče
a pedagogy

 

Poradenské služby jsou zaměřené na

•    poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
•    sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
•    prevenci školní neúspěšnosti,
•    kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě
     vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
•    podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými
     životními podmínkami,
•    podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
•    průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření
     příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském
     zařízení,
•    včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
•    předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
•    průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
•    metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve
     vzdělávací činnosti školy,
•    spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
•    spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Právní podpora

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb.,
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016
Sb., účinné od 1. 9. 2016.

Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Základní škola Fryšták, okres Zlín,

příspěvková organizace

nám. Míru 7, 763 16 Fryšták

 

Copyright © 2023 zselektro. Všechna práva vyhrazena.