nám. Míru 7, 763 16 Fryšták            +420 577 911 052              reditel@zsfrystak.cz            Dat. schránka: mffmk7m            IČO: 750 22 702            IČ provozovny: 1001011848

Výchovná poradkyně Miluše Šafářová

Kontakt:

  • e-mail: miluse.safarovazsfrystak.cz
  • mobil: 737 433 053
  • telefon: 577 911 052 (škola)

Místnost č. 221 (přízemí vpravo)

Konzultace probíhají na základě telefonické nebo e-mailové domluvy.


ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE


Primárně se věnuje problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


Poradenské činnosti
1.    Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků.
2.    Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, příprava návrhů
       na další péči o tyto žáky.
3.    Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání
       u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
4.    Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními
       vzdělávacími potřebami.
5.    Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace
       vzdělávacích opatření.
6.    Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro
       žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

Metodické a informační činnosti
1.    Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, s přípravou
       a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory, s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků
       se speciálními vzdělávacími potřebami, s tvorbou a vyhodnocováním individuální vzdělávacích plánů, v práci
       s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
2.    Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky, pomoc pedagogickým pracovníkům školy
       v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky.
3.    Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími
       potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
4.    Poskytování informací žákům a jejich zákonným zástupcům o činnosti školy, školských a dalších poradenských
       zařízeních v regionu, o možnostech využívání jejich služeb.
5.    Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich
       zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
6.    Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená
       a realizovaná opatření.VYSVĚTLENÍ NOVÝCH POJMŮ A ZMĚN

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami
již není žák vymezený pomocí určitého hendikepu, tj. žák zdravotně postižený, zdravotně znevýhodněný nebo sociálně znevýhodněný. Nově se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.
Podpůrná opatření jsou obecně definována jako nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka nebo studenta. Rozlišujeme 5 stupňů podpůrných opatření.
Podpůrná opatření 1. stupně poskytuje škola sama bez doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Dle potřeby vypracuje Plán pedagogické podpory (PLPP), se kterým seznamuje žáka, jeho zákonného zástupce a všechny pedagogy, kteří se na jeho realizaci podílejí. Plán je průběžně vyhodnocován. Do třech měsíců škola vyhodnotí, zda v plánu zahrnutá podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, škola doporučí žákovi, resp. jeho zákonnému zástupci, využití služeb pedagogicko-psychologické poradny. Jako podklad k vyšetření v poradně škola poskytuje vyhodnocený Plán pedagogické podpory.
Lehčí obtíže by se tedy měly zvládnout ve škole, bez nutnosti vyšetření v poradenském zařízení. Teprve v případě závažnějších problémů se rodiče/zákonní zástupci obracejí o pomoc na poradnu.

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Cílem péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je zajistit především potřebnou podporu žákovi i rodině, vytvořit mu vhodné podmínky a učinit taková opatření, která mu pomohou zmírnit či odstranit potíže a podpořit jeho osobnostní růst. Ze strany naší školy zajišťujeme týmovou spolupráci všech vyučujících, vhodné sociální klima školy, spolupráci s poradenskými zařízeními. Nezbytnou podmínkou je i spolupráce školy a rodiny žáka.
Společné vzdělávání je zaměřeno tak, aby byly ve školách vytvořeny podmínky pro všechny žáky. Podpora inkluzivního vzdělávání se legislativně opírá o novely vyhlášek č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Novela zákona 82/2015 Sb., platná od 1. září 2016 vytváří podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu, ale současně i nadále umožňuje existenci důležitého článku vzdělávacího systému, a to speciálního vzdělávání.

Užitečné odkazy:

www.infoabsolvent.cz

www.burzaskol.cz

www.ceskaskola.cz

www.stredniskoly.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.zkola.cz

www.scio.cz

www.uradprace.cz

 


Základní škola Fryšták, okres Zlín,

příspěvková organizace

nám. Míru 7, 763 16 Fryšták

 

Copyright © 2023 zselektro. Všechna práva vyhrazena.