Školní metodik prevence:     Mgr. Hana Krajčová

Kontakt:

  • e-mail: hana.krajcovazsfrystak.cz
  • mobil:  737 753 811
Konzultační hodiny: na základě domluvy 

ČINNOSTI ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE:

Podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., novela vyhláčky č. 197/2016 Sb. platná od 1. 9. 2016

1.    Tvorba, realizace a vyhodnocování minimálního preventivního programu školy (MPP).
2.    Realizace aktivit školy zaměřených na prevenci: záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání,
       zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů
       sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
3.    Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti rizikového chování.
4.    Individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým
       chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
5.    Koordinace spolupráce školy s ostatními institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
6.    Spolupráce na intervenci s odpovídajícím odborným pracovištěm v případě výskytu rizikového chování.
7.    Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských
       zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem a ochraně osobních údajů.
8.    Vedení doložitelných záznamů o činnosti školního metodika prevence, o realizovaných opatřeních
       a programech, vedení dokumentace a evidence v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
       a předávání těchto informací pro potřeby zpracování analýz a krajských plánů prevence.
9.    Předávání informací o problematice specifické primární prevence a realizovaných programech pedagogickým
       pracovníkům školy a zákonným zástupcům žáků
10.  Vedení databáze institucí, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
11.  Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů rizikového chování žáků, provádění
       orientačního šetření žáků s projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům
       a jejich zákonným zástupcům a zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště.
12.  Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování
       poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.ŠKOLA MÁ ZPRACOVANÝ KRIZOVÝ PLÁN
PRO ŘEŠENÍ NEJČASTĚJŠÍHO RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ:

•    užívání návykových látek (cigarety, alkohol, marihuana)
•    přechovávání návykových látek ve škole
•    šikana a kyberšikana, šikana učiteleCO JE ŠIKANA?

Šikana je jakékoliv chování se záměrem někoho ohrozit, ublížit mu nebo zastrašit!

Je to opakované užití násilí vůči jedinci, který se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemůže bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě: bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání.

CO JE KYBERŠIKANA?

Je druh šikany, který využívá elektronické prostředky např. mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, blogy aj.
Představuje zasílání obtěžujících či urážejících zpráv, fotografií nebo videa, šikana pomocí blogů (vkládání agresívních či útočných komentářů), nabourávání cizích blogů a jeho úpravy ke škodě oběti.CO MÁM DĚLAT, KDYŽ MĚ NĚKDO ŠIKANUJE?

5 pravidel

1.    Poznámek a provokací si nevšímej. (Chce tě jen zastrašit, po čase ho to přestane bavit).
2.    Drž se ve skupině a neboj se. (Když že útočníci obklopí, nezastavuj se a jdi dál).
3.    Snaž se získat nějakého svědka, aby učitel mohl zasáhnout bez tvého "žalování".
4.    Veď si záznamy o všem, co se stalo – co se stalo, kde, kde a co kdo řekl.
5.    Svěř se  –  viz níže.


Na koho se můžeš obrátit?

V případě, že je tobě nebo někomu jinému ubližováno (fyzické útoky, ničení věcí, nadávky, výhružky atd.), svěř se svému třídnímu učiteli, metodičce prevence (Hana Krajčová), výchovné poradkyni (Miluše Šafářová), školní psycholožce (Lenka Švachová), vedení školy nebo svým rodičům.

Můžeš napsat i do schránky důvěry ve škole,
zavolat na

•    zlínskou Linku důvěry SOS - telefon 577 431 333 (zdarma)
•    Linku bezpečí – telefon 116 111 (zdarma pro děti, mládež a studenty do 26 let),
napsat email na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

A PAMATUJ:

1. JE-LI NĚKDO ŠIKANOVÁN, NENÍ TO PROTO, ŽE JE ŠPATNÝ NEBO ŽE BY SI TO ZASLOUŽIL!
2. KAŽDÝ ČLOVĚK, TEDY I KAŽDÝ Z VÁS MÁ PRÁVO NA BEZPEČÍ!
3. NIKDO NEMÁ PRÁVO NIKOMU UBLIŽOVAT!


Další informace o šikaně můžete nalézt na těchto webových stránkách: 
 
www.sikana.cz
www.minimalizacesikany.cz