Výuka pro žáky I. stupně začne 25. 5. 2020

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Přihlášku k výuce najdete v příloze.
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 18. 5. 2020 jedním z následujících způsobů:

1.    Na e-mail třídnímu učiteli
2.    Vhozením do schránky na vstupních dveřích do budovy školy.

Pozdější přihlášení nebude možné.

Rozdělení do skupin bude zveřejněno v termínu 19. – 22. 5. 2020 ve vývěsce před školou a zároveň bude zasláno na e-mail rodičům.

Dopolední výuka bude organizována v blocích dle stávajícího rozvrhu hodin.

Poté bude následovat zájmové vzdělávání do 16.00 hodin.

Doporučujeme, aby se odpoledního bloku neúčastnili žáci 4. – 5. ročníku (obsah vzdělávání odpolední části bude vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny). Skupiny nebude možné spojovat a prioritou je pokrýt dopolední vzdělávací blok pedagogickými pracovníky.

Organizační informace:
1. povinnost podepsat čestné prohlášení

•    originály budou vysbírány před vstupem do školy dne 25. 5. 2020, bez podepsaného prohlášení nebude umožněn vstup do budovy školy

2. způsob omlouvání žáků

•    bude telefonicky do kanceláře školy od tří dnů nepřítomnosti žáka
•    tel.: 577 911 052

3. provoz školy a hygienická opatření

Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

•    zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, ústenka, šátek, šál aj.)
•    dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
•    škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní hned
     25. 5. 2020.

Příchod ke škole a pohyb před školou

•    pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola
•    budeme minimalizovat velké shromažďování osob před školou
•    před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
•    pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
•    škola bude organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách
•    žáky před školou bude vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny
•    shromáždění žáků bude v čase 7:05 – 7:20 u jednotlivých vchodů do školy
•    přidělení vchodů do školy pro jednotlivé skupiny bude rodičům oznámeno e-mailem a na webu školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

•    vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
•    pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami
•    všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
•    každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
•    škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat
•    žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy
•    škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin

V budově školy

•    přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivců
•    při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru)
•    žákům bude umožněn i pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy
•    před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky
•    toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem.
•    úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně
•    nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou budou umístěny u umyvadel ve školní jídelně, do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu Covid -19
•    dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány do tříd
•    bude probíhat časté větrání
•    úklidový personál bude informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
•    bude probíhat důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy budou nacházet
•    dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách)

Ve třídě

•    neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
•    doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)
•    složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků
•    maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě
•    v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
•    pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě
•    při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
•    bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru)
•    žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě
•    v každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min)
•    škola povede evidenci o docházce žáků do školy

Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování
Vydávání obědů a svačin bude probíhat při zajištění níže uvedených pravidel:

•    pokrmy vydává personál včetně čistých příborů
•    strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory
•    v jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků.
•    při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě
•    dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami
•    rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku
•    před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce
•    jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla

Při podezření na možné příznaky COVID-19

•    nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
•    pokud žák vykazuje některý z možných příznaků Covid-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka
•    o podezření bude informovat škola spádovou hygienickou stanici

Doplňující informace

Skupiny žáků 1. stupně

•    základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy
•    vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků
•    pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku
•    maximální počet žáků ve skupině je 15
•    vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi
•    složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020
•    o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy
•    žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020
•    pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit
•    pokud je to možné, doporučuje se, aby byly třídní skupiny umístěny do tříd s vybavením odpovídajícímu věku žáků (zejména velikost školních lavic).

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

•    základní školy zajišťují vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou školní docházku
•    vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den
•    je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány
•     vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část
•    cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku
•    obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy, jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku
•    cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků, obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny
•    vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci
•    v dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga, odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času
•    asistent pedagoga vedle činností uvedených v § 5 vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, provádí vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání a upevňování    vědomostí, dovedností a návyků žáků 1. stupně základní školy nebo 1. stupně základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, a to na základě rámcových pokynů učitele vydaných v rámci výuky na dálku (toto ošetřuje ad hoc vyhláška MŠMT)
•    ranní družina není poskytována
•    vždy je nezbytné přizpůsobit metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit složení konkrétní školní skupiny, jak vzhledem k věku žáků, tak úrovni jejich vědomostí, znalostí a dovedností
•    obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření
•    škola vede evidenci o docházce žáků do skupin
•    v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet
•     absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka
•    hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu a dosažené výsledky
•    žákům je třeba poskytovat srozumitelnou a účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku
•    pro hodnocení práce žáků doporučujeme upřednostnit hodnocení formativní před sumativním
•    smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení
•    výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná
•    zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy
•    aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity
•    začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy
•    začátek se stanoví obvykle na dobu, kdy za běžných podmínek začíná dopolední vyučování, konec aktivit stanoví ředitel školy s přihlédnutím k personálním možnostem, pokud je to možné minimálně do 16 hodin (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).
 
Docházka není povinná.

Mgr. Libor Sovadina

Přílohy:

   Čestné prohlášení

   Příloha - Ochrana zdraví

   Přihláška